© 2018  Phoenix Détection  - TVA BE0778.201.801. - Info Line : 0032 468 377 967

 

Manifestation privée sur terrains privés. L'organisateur se réserve le droit d'entrée.

Ensemble, respectons l'article 244 du CWATUP

 "L'usage des détecteurs électroniques ou magnétiques en vue de procéder à des sondages archéologiques et à des fouilles est interdit.
L’Administration et les titulaires d'une autorisation octroyée conformément à l'article 237 sont seuls autorisés à utiliser des détecteurs électroniques ou magnétiques dans l'espace visé par l'autorisation.
Sur les sites archéologiques, seuls les titulaires visés à l'alinéa 2 pourront être en possession de détecteurs électroniques ou magnétiques.

 

De volgende regels moeten worden nageleefd, op straffe van onmiddellijke uitsluiting van de rally zonder restitutie.

 

 

Beperk tot de onderzoeksgebieden gedefinieerd door de organisatoren.

 

Respecteer vastgestelde schema's en niet om vooruit te kijken.

 

Vul je gaten in en pak eventueel gevonden afval op.

(Elke persoon die deze instructie niet respecteert, wordt bij de eerste waarschuwing en ten laatste bij de tweede 30 minuten buitengesloten van de bijeenkomst.   

Alle munten of voorwerpen die deel uitmaken van begraven loten behoren toe aan hun uitvinder

 

In het geval van toevallige vondsten anders dan die hierboven genoemd en van belang voor kunst, geschiedenis en archeologie, zal de geldende Belgische wetgeving van toepassing zijn en zullen de rechten van de eigenaar van het land worden beschermd.

 

In geval van intrekking binnen 3 dagen voorafgaand aan het evenement, zal geen restitutie plaatsvinden, behalve in geval van annulering door de organisatoren.

De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van een ongeluk. Elke deelnemer verklaart zich burgerlijk aansprakelijk te zijn.

 

Elke ontdekking van explosieven moet onmiddellijk aan de organisatoren worden gemeld en u moet zich ervan onthouden om ze te hanteren.

 

Elke verkoop of uitwisseling van voorwerpen die van belang zijn voor kunst, geschiedenis en archeologie is ten strengste verboden tijdens het evenement.

 

Elke vorm van promotie of distributie van flyers voor een winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van metaaldetectoren is ten strengste verboden zonder de toestemming van de organisator. Evenals de promotie van elke andere rally, tijdschrift, forum of vereniging. Als u dit nalaat, wordt u bestraft met de uitsluiting van de auteur (s).

De rally is een privé-evenement georganiseerd op privéterrein, de organisatoren behouden zich het recht voor om een ​​bezoeker (niet uitgenodigd) of deelnemer die naar hun mening de orde of de goede zeden zou verstoren, te verdrijven. Iedereen die dronken is, wordt verdreven.

 

Het dragen van de armband die de organisatoren u zullen geven is verplicht. Toegang tot het evenement is alleen toegestaan ​​aan de dragers van het evenement.

 

De organisatoren behouden zich het recht voor om het aantal prijzen aan te passen aan het aantal deelnemers (naar boven of naar beneden).

Het is ten strengste verboden om te filmen of foto's te maken van het evenement zonder de toestemming van de organisatoren.

 

De verspreiding van foto's en / of video's van de rally kan niet worden gedaan zonder de instemming van de organisatoren op straffe van vervolging.

 

Elke reproductie en verspreiding van documenten en foto's met betrekking tot afgelopen en toekomstige "Pascal Lebrun" Rally's is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van de organisatoren. Elke dader zal vervolgd kunnen worden in overeenstemming met de wet van intellectuele eigendom.

De kamers die wij verhuren, zijn gerelateerd aan brouwers. De introductie van drankjes (water, frisdrank, bier, wijn en sterke drank ...) is ten strengste verboden in middeleeuwse kamers, bars, lodges en kampementen. Elke dader zal onmiddellijk worden uitgesloten van de rally zonder terugbetaling.

Het is ten strengste verboden om in de wijngaarden van het domein te rijden

 

 

 

Geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze verordening zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving voor de bevoegde rechtbanken.